สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ หัวข้อ
2021-11-27 มอบทุนการศึกษาและป้ายโรงเรียนปลอดภัย
2021-11-27 ลำปาง 2 อบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน performance Agreement : PA
2021-11-26 ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม)
2021-11-26 ประชุมทางไกล  Video Conference การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) 
2021-11-26 ลำปาง 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2556
2021-11-27 การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
2021-11-25 การประชุมคณะอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team Subcommittee : RTS ) เพื่อคัดเลือกรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
2021-11-24 การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
2021-11-25 ลำปาง 2 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. / PLC ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน
2021-11-25 ลำปาง 2 ประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการภายใน
2021-11-25 ลำปาง 2 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. / PLC ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน
2021-11-25 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2021-11-25 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
2021-11-25 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
2021-11-19 การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่
2021-11-25 ประชุมเกลี่ยอัตรากำลัง
2021-11-23 การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก
2021-11-17 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
2021-11-25 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.เกาะคา
2021-11-25 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2021-11-14 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย
2021-11-12 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
2021-11-12 ประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565
2021-11-10 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2021-11-10 ลำปาง 2 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียภาษาไทย
2021-11-10 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2021-11-07 งานฌาปนกิจศพ แม่จันทร์แก้ว คำเมือง
2021-11-07 คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2021-11-07 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพศพ แม่จันทร์แก้ว คำเมือง
2021-11-04 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด อำเภอแม่พริก
2021-11-04 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด อำเภอเกาะคา
2021-11-04 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่พริก
2021-11-04 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดอำเภอเถิน
2021-11-02 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-04 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒
2021-11-03 เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2021-11-04 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒
2021-10-30 เปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PERFORMANCE AGREEMENT : PA) รุ่นที่ 4 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
2021-10-30 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
2021-10-30 ลำปาง 2 วางหวีดเคารพศพ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรศพ นายถาวร แสงเจริญ บิดาของ นางวัชรา แสงเจริญ
2021-10-28 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
2021-10-30 เปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 1
2021-10-30 ชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2564 / PLC ข้าราชการและลูกจ้าง
2021-10-30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference ช่องทาง You Tube LPG2
2021-10-30 การประชุมทางไกล Video Conference ระบบ Google Meet การรายงาน (eMENSCR)
2021-10-30 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
2021-10-25 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2021-10-28 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2564 รุ่น 2
2021-10-23 อบรมวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT : PA) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
2021-10-23 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2564
2021-10-23 ลำปาง 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
2021-10-20 ร่วมรับชมรายการ  พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่  38/2564 ผ่านระบบ VDO Conference และประชุมทีมบริหาร สพป.ลำปาง เขต 2
2021-10-20 ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่สุจิตรา  สุวรรณกูฎ มารดาของ นางสุปราณี  อินต๊ะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 2
2021-10-20 ประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการภายใน สพป.ลำปาง เขต 2
2021-10-25 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
2021-10-18 การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2021-10-19 สพป.ลำปาง เขต 2 ต้อนรับ นางสาวอรอุมา บุตรปินตา เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
2021-10-13 ลำปาง 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง"
2021-10-11 ลำปาง 2 ร่วมต้อนรับ ผอ.ไพโรจน์ วิเศษ และ รอง ชยพล ศรีประดิษฐ์
2021-10-12 ลำปาง 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2021-10-07 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
2021-10-07 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 มอบนโยบายข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 2
2021-10-07 ประชุมทีมบริหาร สพป.ลำปาง เขต 2
2021-10-07 ลำปาง 2 ร่วมแสดงความยินดี ผอ.ประพันธ์ รินพล ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
2021-10-07 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 สักกการะ​สิ่งศักดิ์สิทธิ์​ บริเวณสำนักงาน
2021-10-07 ลำปาง 2 เกลี่ยอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2021-10-07 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อลาในวันเกษียณอายุราชการ
2021-10-07 ลำปาง 2 ร่วมจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
2021-09-22 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
2021-09-21 ลำปาง 2 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2021-10-28 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
2021-09-16 โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
2021-09-10 กลุ่มนโยบายและแผนและคณะกรรมการฯ ออกติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-09-06 ประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2021-09-06 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-09-06 ประชุมคณะกรรมการขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
2021-08-24 ประชุม (รูปแบบออนไลน์) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ขยายผลการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
2021-08-23 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 โดยระบบ Video Conference ผ่านช่องทาง YouTube Lpg2
2021-08-19 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 5/2564
2021-08-19 ประชุมคณะกรรมกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
2021-08-17 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
2021-08-17 อบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม "โครงงานคุธรรม" ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
2021-08-17 ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านระบบ VDO Conference
2021-08-17 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning
2021-08-17 อบรมออนไลน์ ครูปฐมวัย
2021-08-17 อบรมออนไลน์ Pr ทั่วประเทศ
2021-08-17 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส OIT
2021-08-17 ลำปาง 2 ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย
2021-06-30 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564
2021-08-14 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2021-08-14 ลำปาง 2 ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT  การประเมิน ITA Online  
2021-08-16 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ออนไลน์  (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.
2021-06-23 ขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร
2021-06-23 ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/64
2021-06-12 ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาองค์กร
2021-06-10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2021-06-09 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
2021-06-04 รับวัคซีน SINOVAC เข็ม 2
2021-05-25 รับการ Coaching Team จากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่
2021-10-20
2021-11-03 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒
2021-11-24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-11-30 11:04:38