สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ หัวข้อ
2021-09-16 โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
2021-09-10 กลุ่มนโยบายและแผนและคณะกรรมการฯ ออกติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-09-06 ประชุมคณะกรรมการขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
2021-09-06 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-09-06 ประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2021-08-24 ประชุม (รูปแบบออนไลน์) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ขยายผลการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
2021-08-23 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 โดยระบบ Video Conference ผ่านช่องทาง YouTube Lpg2
2021-08-19 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 5/2564
2021-08-17 ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านระบบ VDO Conference
2021-08-17 อบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม "โครงงานคุธรรม" ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
2021-08-17 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
2021-08-19 ประชุมคณะกรรมกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
2021-08-17 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning
2021-08-17 อบรมออนไลน์ ครูปฐมวัย
2021-08-17 อบรมออนไลน์ Pr ทั่วประเทศ
2021-08-17 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส OIT
2021-08-17 ลำปาง 2 ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย
2021-06-30 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564
2021-08-14 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2021-06-23 ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/64
2021-06-23 ขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร
2021-08-16 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ออนไลน์  (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.
2021-08-14 ลำปาง 2 ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT  การประเมิน ITA Online  
2021-06-12 ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาองค์กร
2021-06-10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2021-06-09 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
2021-06-04 รับวัคซีน SINOVAC เข็ม 2
2021-05-25 รับการ Coaching Team จากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าชม

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-09-19 15:55:08