สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ หัวข้อ
2022-05-20 ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564-2565
2022-05-19 การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2022-05-19 การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2022-05-19 การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2
2022-05-18 การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2
2022-05-18 การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2022-05-18 การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2
2022-05-18 การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2022-05-18 การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2022-05-18 การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2022-05-13 การอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement  : PA)​ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​
2022-05-13 การอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement  : PA)​ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​
2022-05-10 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2022-05-10 ประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
2022-05-10 ต้อนรับ​คณะ​ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และ เขต 3
2022-05-10 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
2022-05-03 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565
2022-05-03 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564
2022-04-29 การถ่ายทอดสดออนไลน์การประชุมพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช... ระดับประถมศึกษา
2022-05-03 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ครั้งที่ 1/2565
2022-05-03 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
2022-05-03 วางหรีดเคารพศพบิดานางสาวมณีรัตน์ โทพรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2022-05-03 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ครั้งที่ 1/2565
2022-04-28 สัมภาษณ์บุคคลเพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง​ เขต 2
2022-04-28 ประชุมทีมบริหาร แจ้งข้อราชการแนวทางการปฏิบัติงาน​ และหารือ​ ข้อราชการ
2022-04-28 ประชุมโครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์
2022-04-26 ร่วมรับฟังการนิเทศ ติดตามผลการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
2022-04-26 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2022-04-26 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
2022-04-26 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Google Meet
2022-04-26 พิธีเปิดป้ายที่ทำการ​ ชมรมข้าราชการครูบำเหน็จบำนาญอำเภอเกาะคา
2022-04-21 ประชุมคณะกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2022-04-23 ลำปาง 2 สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย "ปี๋ใหม่เมือง" ประจำปี 2565
2022-04-20 ลำปาง 2 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. / PLC ทีมบริหาร
2022-04-20 ลำปาง ขอพรปี๋ใหม่เมือง เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
2022-04-19 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2564
2022-04-19 ลำปาง 2 ต้อนรับนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ. และ นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
2022-04-22 กิจกรรม​พิธีทำบุญสืบชะตา​ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ และจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่​ประจำปี 2565​ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
2022-04-11 การถ่ายทอดสดทาง Google Meet และ YouTube ครั้งที่ 2/2565
2022-04-11 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการระดับจังหวัด​ (สถานีแก้หนี้ครู)​
2022-04-05 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ video conference และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
2022-04-05 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12
2022-04-05 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
2022-04-05 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน​ อำเภอเสริมงาม​ ที่ประสบวาตภัย​ฝนตก​
2022-04-05 งานฌาปนกิจศพ คุณแม่มูล สุยะลังกา มารดาของ ผอ.วัชระ สุยะลังกา
2022-04-05 วันเกียรติยศข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
2022-04-02 พิธีมอบทุนการศึกษา​ จากมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ภายใต้โครงการ " ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร
2022-04-01 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม​ ตรวจสอบ​ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)​
2022-04-01 ข้าราชการ​ และลูกจ้างสพป.ลำปาง​ เขต​ 2​ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2565
2022-03-29 ประชุมติดตามนโยบายเรื่อง สถานศึกษาปลอดภัย และมอบแนวทางการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2022-03-29 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน
2022-03-26 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มูลนิธิการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2
2022-03-26 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา
2022-03-26 การประชุม การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2022-03-29 สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัดของโรงเรียนที่ขอรับงบสนับสนุนโครงการ
2022-03-24 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ VDO Conference
2022-03-24 ประชุมผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี​ งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565
2022-03-22 ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา​ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15
2022-03-24 งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อศรีรัตน์ เขื่อนสุวงศ์ บิดาของ นางสาวจิรดา เขื่อนสุวงศ์
2022-03-17 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการและลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์​ ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-03-16 นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
2022-03-16 นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และคณะสพป.ลำปาง เขต 2 เป็นตัวแทนร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ
2022-03-14 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)​
2022-03-14 ประชุมการทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1/2565
2022-03-12 การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8
2022-03-10 การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8
2022-03-12 ให้คำปรึกษา/แนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
2022-03-08 การประชุมคณะกรรมการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว ประจำปีการศึกษา 2564
2022-03-12 นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
2022-03-04 ลำปาง 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณธ์เทศน์และร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 5 ชูชก
2022-03-03 เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8
2022-03-12 พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2022-03-02 การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8
2022-03-12 นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2022-03-12 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565
2022-03-01 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8
2022-02-25 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
2022-02-18 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562และ 2563
2022-02-17 ดาวโหลด คู่มือการดำเนินการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. แบบ พฐ.01-25
2022-02-17 ข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2563 (หากต้องการข้อมูลรายบุคคลให้ติดต่อ นางโสภา สุภาสอน หมายเลขโทรศัพท์ 089-2644-650)
2022-02-14 สพป. ลำปาง เขต 2 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดี  ต่อสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์
2022-02-15 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุและสร้าง ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2565
2022-02-14 ตรวจเยี่ยม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2022-02-14 ตรวจเยี่ยม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2022-02-15 แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงาน (สพป.)
2022-02-09 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O -NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (อำเภอเกาะคา)
2022-02-09 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O -NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564(อำเภอสบปราบ)
2022-02-09 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O -NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564(อำเภอเสริมงาม)
2022-02-09 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O -NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (อำเภอแม่พริก)
2022-02-09 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O -NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564(อำเภอเถิน)
2022-02-14 การติดตามเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน
2022-02-09 การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2022-01-19 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2022-01-20 ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2022-01-19 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2022-01-19 ประชุมชี้แจงเรื่องนโยบายแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
2022-01-10 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565  ผ่านระบบทางไกล Video Conference
2022-01-10 พิธีเปิดโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
2022-01-10 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting) ร่วมกับ สพฐ. ในการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ
2022-01-10 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2564)
2021-12-28 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8
2021-12-27 เผยแพร่ผลงาน (คู่มือการนิเทศติดตามผลงานภาษาอังกฤษ)
2021-12-27 เผยแพร่ผลงาน (รวมงานวิจัย การพัฒนาแนวทางการสอนภาษาอังกฤษ)
2021-12-27 เผยแพร่ผลงาน(แนวทางการจัดการเรียนการสอน พร้อมเผยแพร่)
2021-12-15 ลำปาง 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. / PLC ทีมบริหาร
2021-12-15 ลำปาง 2 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2021-12-15 ลำปาง 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน
2021-12-09 ประชุมชี้แจงโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก
2021-12-08 ลำปาง 2 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. / PLC ทีมบริหาร
2021-12-05 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดลำปาง
2021-12-05 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 อำเภอเกาะคา
2021-12-05 พิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2021-11-27 มอบทุนการศึกษาและป้ายโรงเรียนปลอดภัย
2021-11-27 ลำปาง 2 อบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน performance Agreement : PA
2021-11-26 ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม)
2021-11-26 ประชุมทางไกล  Video Conference การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) 
2021-11-26 ลำปาง 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2556
2021-11-27 การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
2021-11-25 การประชุมคณะอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team Subcommittee : RTS ) เพื่อคัดเลือกรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
2021-11-24 การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
2021-11-25 ลำปาง 2 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. / PLC ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน
2021-11-25 ลำปาง 2 ประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการภายใน
2021-11-25 ลำปาง 2 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. / PLC ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน
2021-11-25 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2021-11-25 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
2021-11-25 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
2021-11-19 การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่
2021-11-25 ประชุมเกลี่ยอัตรากำลัง
2021-11-23 การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก
2021-11-17 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
2021-11-25 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.เกาะคา
2021-11-25 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2021-11-14 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย
2021-11-12 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
2021-11-12 ประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565
2021-11-10 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2021-11-10 ลำปาง 2 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียภาษาไทย
2021-11-10 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2021-11-07 งานฌาปนกิจศพ แม่จันทร์แก้ว คำเมือง
2021-11-07 คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2021-11-07 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพศพ แม่จันทร์แก้ว คำเมือง
2021-11-04 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด อำเภอแม่พริก
2021-11-04 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด อำเภอเกาะคา
2021-11-04 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่พริก
2021-11-04 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดอำเภอเถิน
2021-11-02 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-04 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒
2021-11-03 เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2021-11-04 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒
2021-10-30 เปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PERFORMANCE AGREEMENT : PA) รุ่นที่ 4 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
2021-10-30 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
2021-10-30 ลำปาง 2 วางหวีดเคารพศพ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรศพ นายถาวร แสงเจริญ บิดาของ นางวัชรา แสงเจริญ
2021-10-28 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
2021-10-30 เปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 1
2021-10-30 ชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2564 / PLC ข้าราชการและลูกจ้าง
2021-10-30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference ช่องทาง You Tube LPG2
2021-10-30 การประชุมทางไกล Video Conference ระบบ Google Meet การรายงาน (eMENSCR)
2021-10-30 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
2021-10-25 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2021-10-28 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2564 รุ่น 2
2021-10-23 อบรมวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT : PA) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา
2021-10-23 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2564
2021-10-23 ลำปาง 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
2021-10-20 ร่วมรับชมรายการ  พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่  38/2564 ผ่านระบบ VDO Conference และประชุมทีมบริหาร สพป.ลำปาง เขต 2
2021-10-20 ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่สุจิตรา  สุวรรณกูฎ มารดาของ นางสุปราณี  อินต๊ะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 2
2021-10-20 ประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการภายใน สพป.ลำปาง เขต 2
2021-10-25 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
2021-10-18 การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2021-10-19 สพป.ลำปาง เขต 2 ต้อนรับ นางสาวอรอุมา บุตรปินตา เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
2021-10-13 ลำปาง 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง"
2021-10-11 ลำปาง 2 ร่วมต้อนรับ ผอ.ไพโรจน์ วิเศษ และ รอง ชยพล ศรีประดิษฐ์
2021-10-12 ลำปาง 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2021-10-07 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ
2021-10-07 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 มอบนโยบายข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 2
2021-10-07 ประชุมทีมบริหาร สพป.ลำปาง เขต 2
2021-10-07 ลำปาง 2 ร่วมแสดงความยินดี ผอ.ประพันธ์ รินพล ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
2021-10-07 ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 สักกการะ​สิ่งศักดิ์สิทธิ์​ บริเวณสำนักงาน
2021-10-07 ลำปาง 2 เกลี่ยอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2021-10-07 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อลาในวันเกษียณอายุราชการ
2021-10-07 ลำปาง 2 ร่วมจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
2021-09-22 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
2021-09-21 ลำปาง 2 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2021-10-28 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
2021-09-16 โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
2021-09-10 กลุ่มนโยบายและแผนและคณะกรรมการฯ ออกติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-09-06 ประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2021-09-06 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-09-06 ประชุมคณะกรรมการขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
2021-08-24 ประชุม (รูปแบบออนไลน์) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ขยายผลการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
2021-08-23 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 โดยระบบ Video Conference ผ่านช่องทาง YouTube Lpg2
2021-08-19 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 5/2564
2021-08-19 ประชุมคณะกรรมกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
2021-08-17 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
2021-08-17 อบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม "โครงงานคุธรรม" ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
2021-08-17 ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านระบบ VDO Conference
2021-08-17 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning
2021-08-17 อบรมออนไลน์ ครูปฐมวัย
2021-08-17 อบรมออนไลน์ Pr ทั่วประเทศ
2021-08-17 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส OIT
2021-08-17 ลำปาง 2 ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย
2021-06-30 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564
2021-08-14 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2021-08-14 ลำปาง 2 ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT  การประเมิน ITA Online  
2021-08-16 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ออนไลน์  (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.
2021-06-23 ขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร
2021-06-23 ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/64
2021-06-12 ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาองค์กร
2021-06-10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2021-06-09 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
2021-06-04 รับวัคซีน SINOVAC เข็ม 2
2021-05-25 รับการ Coaching Team จากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่
2022-03-14
2022-02-09
2022-02-10 การติดตามเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน
2022-02-14 ตรวจเยี่ยม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2021-11-03 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-05-21 17:15:49