สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ หัวข้อ
2022-05-17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2022-04-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
2022-04-28 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA/ ระดับ SVGA , เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-04-28 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-04-28 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA/ระดับ SVGA , เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-04-28 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-04-27 เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนกาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)
2022-04-27 เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนกาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3)
2022-03-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
2022-03-16 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-03-16 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-03-09 แบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
2022-03-16 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)
2022-02-07 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
2022-02-07 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
2022-02-07 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
2021-10-13 การเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
2021-08-18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-08-04 TOR ครุภัณฑ์ DLTV
2021-08-04 ประกาศราคากลาง DLTV
2021-08-04 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภีณฑ์ DLTV
2021-07-27 (TOR) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-05-21 15:19:58