สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประกาศ
วันที่ หัวข้อ
2022-01-17 ข้อมูลแสดงอัตรากำลัง ณ วันที่ มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ณ วันที่ 17 มกราคม 2565
2022-01-11 ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565
2021-12-24 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)(ผู้อำนวยการกลุ่ม)สังกัด สพป.ลำปาง เขต2
2021-12-23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฯ
2021-12-22 การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
2021-12-17 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
2021-12-17 ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
2021-12-13 เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2021-12-08 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2021-12-08 มาตรการป้องกันการรับสินบน
2021-12-08 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2021-12-08 มาตรการดำเนินการทางวินัยและพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัย
2021-12-01 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564
2021-11-26 ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม)
2021-11-26 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ลำปาง
2021-11-25 การคำนวณ การยื่นวิทยฐานะ ใช้ได้ทั้ง ว17 ว21 และ ว17+pa หรือ ว21+pa
2021-11-24 ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 2 เรื่อง แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-10-21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
2021-10-19 วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2021-10-19 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
2021-10-12 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
2021-10-11 รับสมัครคัดเลือกหนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2021-08-27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนย้ายตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-08-15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2
2021-07-29 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเว็บไซต์จาก สพป.ลป.2
2021-06-28 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2021-05-27 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 24/2564
2021-12-24 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก
2021-11-25 โปรแกรมคำนวณ การยื่นวิทยฐานะ ใช้ได้ทั้ง ว17 ว21 และ ว17+pa หรือ ว21+pa

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:09:12