สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ หัวข้อ
2021-09-09 [โรงเรียนบ้านสมัย] - แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่ 2564
2021-09-15 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)และเครื่องอุปโภคบริโภค จาก กอ.รมน.จังหวัดลำปาง
2021-09-15 [โรงเรียนบ้านสมัย] - วันที่ 15 กันยายน 2564 รับมอบป้ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563-2565
2021-09-10 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-09-09 [โรงเรียนบ้านสมัย] - วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสมัย รับเงินตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าใใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID - 19)
2021-09-10 [โรงเรียนบ้านสมัย] - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2021-09-08 [โรงเรียนบ้านเวียง] - การมอบเงินเยียวยานักเรียน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก] - ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (Covid 19)
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม] - ทดสอบงานกิจกรรมที่1
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน] - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูง)
2021-09-07 [โรงเรียนบ้านสมัย] - โรงเรียนบ้านสมัยผ่านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา 23 ส.ค.2564
2021-09-08 [โรงเรียนบ้านเวียง] - สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 2564
2021-09-06 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด] - จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย] - การอบรมจัดทำเว็บไซต์
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านท่าผา] - อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านท่าผา] - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
2021-09-08 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2021-09-17 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - การประเมินประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
2021-09-17 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2564
2021-09-15 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วย อุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
2021-09-15 [โรงเรียนปางกุ่มวิทยา] - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
2021-09-13 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - จ่ายเงินลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในสถานศึกษา
2021-09-12 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด
2021-09-11 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - การประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
2021-09-13 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - แจกเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท
2021-09-13 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - การอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเทศบาลตำบลนาแก้ว
2021-09-10 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - ดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2021-09-09 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน
2021-09-09 [โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา] - โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2564
2021-09-09 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2021-09-08 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
2021-09-13 [โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์] - การมอบเงินเยียวยา
2021-09-11 [โรงเรียนแสลมวิทยา] - มอบเงินเยียวยา 2,000 บ.
2021-09-08 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - จ่ายเงินโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท
2021-09-07 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
2021-09-09 [โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา] - กิจกรรมจัดบอร์ดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 2564
2021-09-06 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2] - อบรมการจัดทำเว็บไซต์
2021-09-06 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา
2021-09-06 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านปงแพ่ง] - dddddddd
2021-09-06 [โรงเรียนปางกุ่มวิทยา] - อบรมการจัดทำเว็บไซต์
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านท่าช้าง] - อบรมการจัดทำเว็บไซต์
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านเหล่า] - การประชุมเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในสถานศึกษา
2021-09-06 [โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)] - ทดสอบงานกิจกรรมที่ 1
2021-09-06 [โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)] - การติดตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จํานวน 2,000 บาท
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านนาคต] - ตรวจสอบสิทธิ์ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง] - การเรียนการสอนกลุ่มสาระรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง] - การเรียนการสอนกลุ่มสาระรายวิชาภาษาต่างประเทศ
2021-09-06 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - โครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2021-09-06 [โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา] - กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์
2021-09-06 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การคัดลายมือ ระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอเกาะคา
2021-08-14 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - โรงเรียนบ้านแม่ทะได้รับโล่เกียรติยศเป็นสถาบันที่ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนฐานราก
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านแม่พริกบน] - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2021-09-06 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - การจัดโครงการหนูน้อยวัยใส ปลอดภัยจาคโรค
2021-09-06 [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)] - กิจกรรมทำขนมไข่นกกระทา
2021-09-06 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและสายสัมพันธ์ชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2564
2021-08-30 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2021-09-06 [โรงเรียนต้นธงวิทยา] - อบรมคอมพิวเตอร์
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง] - โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-08-23 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ขอขอบคุณสุภาภรณ์ สุริวงษ์ ที่มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
2021-09-14 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - ศธจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-09-06 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - ค่ายวิชาการบูรณาการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านดอนไชย] - โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
2021-08-14 [โรงเรียนบ้านดอนไชย] - การอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยการซ้อมแผนอพยพหนีภัย และการปฐมพยาบาล
2021-08-13 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การมอบรางวัลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564
2021-08-30 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและนาวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
2021-07-23 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - โรงเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยมะเกลือ
2021-08-11 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2021-08-11 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2021-08-24 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564
2021-08-09 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี
2021-08-11 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2564
2021-09-06 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - โครงการ TO BE NUMBER ONE ปีการศึกษา 2564
2021-09-06 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564
2021-09-06 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
2021-02-11 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563
2021-03-06 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "โครงการ จิตอาสาพระราชทาน"
2020-11-04 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง] - โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-08-09 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - จ่ายเงินค่าครองชีพ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)
2021-08-08 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - กิจกรรมโครงการ Community innovation project
2021-08-06 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
2021-08-06 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2021-05-30 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-08-14 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - ยินดีต้อนรับ ครูอาภาพร มาทา และครูวัชรีภรณ์ กันทะวงศ์
2021-07-27 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชดุดี ถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2021-07-28 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
2021-07-29 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (การประกวดคัดลายมือและการแข่งขันเขียนตามคำบอก)
2021-07-30 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย
2021-08-01 [โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา] - มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
2021-04-09 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2] - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
2019-08-01 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2019-08-09 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
2019-08-24 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25
2019-11-05 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
2019-12-16 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
2019-12-24 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2019-12-24 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2019-12-26 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การอบรมภาษาอังกฤษ “English is fun”
2019-12-25 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน
2020-01-03 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รับมอบเครื่องดนตรีพื้นเมือง
2020-01-09 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประชุมขับเคลื่อนการสร้างสนามเด็กเล่น
2020-03-05 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1​ ระดับชาติ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
2020-02-23 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การแข่งขันวาดภาพระบายสีบนหมวกกันน็อค หัวข้อ "วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อค" ระดับภาคเหนือ
2020-02-27 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
2020-03-03 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - มอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน
2020-03-04 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยแก้วให้ความรู้แก่นักเรียน
2021-03-05 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
2020-03-06 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - นักเรียนรับทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง
2020-03-06 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ร่วมแสดงความยินดีกับทีมห้วยแก้ว FC
2020-03-11 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (LAS)
0000-00-00 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การจำหน่ายปลาจากสระในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2020-03-20 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
2020-06-25 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
2020-07-23 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
2020-07-23 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
2020-08-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2020-08-11 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2020-10-02 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
2020-11-06 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
2020-11-14 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 3
2020-11-30 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2021-03-16 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นป.1
2021-03-24 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีอัญเชิญพระพุทธสุวัฒนวิทยาคม ประดิษฐานบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน
2021-03-25 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ทัศนศึกษา ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2021-04-07 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมรับ-ส่งครูย้ายสถานศึกษา
2021-04-09 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นที่ 26) โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
2021-04-09 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563 และเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2021-05-25 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
2021-05-29 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมอบเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และหน้ากากอนามัยให้โรงเรียน
2021-05-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - วันงดสูบบุหรี่โลก
2021-06-25 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กศน.อำเภอเถินจัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
2021-06-25 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
2021-06-24 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
2021-06-26 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
2021-06-26 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - วันสุนทรภู่
2021-07-01 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
2021-07-21 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รับมอบลูกฟุตบอลบริจาค
2021-07-23 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
2021-07-23 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
2021-07-30 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - เปลี่ยนรูปแบบการการจัดการเรียนการสอน
2021-06-24 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
2021-08-14 [โรงเรียนบ้านดอนไชย] - โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ
2021-07-26 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
2021-06-25 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - กิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด
2021-08-24 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ] - ถวายเทียนพรรษา
2021-09-06 [โรงเรียนผาปังวิทยา] - วันอาสาฬหบูชา
2021-07-19 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - กิจกรรมวันไหว้ครู
2021-07-19 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ต้อนรับครูแสงดาว บุญมา
2021-04-09 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
2021-08-24 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา
2021-08-15 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2021-08-24 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 
2021-08-14 [โรงเรียนบ้านดอนไชย] - โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
2021-08-14 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
2021-09-06 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564
2021-08-15 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
2021-08-24 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2564
2021-09-06 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - พิธีทำบุญอาคารไพฑูรย์
2021-08-15 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - คุณสายทอง วงศ์กลม ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันและขนม
2021-08-15 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 1/ 2564 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2021-08-15 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - คุณเปรมฤดี เพ็งยิ้ม มอบ​เงิน จำนวน 10,000 บาท
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านแม่เติน] - วันแม่
2021-09-06 [โรงเรียนเถิน-ท่าผา] -
2021-09-07 [โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น] - ทดสอบ
2021-09-08 [โรงเรียนบ้านน้ำดิบ] - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง] -
2021-08-24 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - โรงเรียนป่าตันวิทยา ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจาก ON-Hand และ ONLINE เป็น รูปแบบ ON-Site (เรียนที่โรงเรียน) ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าชม

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-09-19 16:06:03