สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ หัวข้อ
2021-11-18 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
2021-11-17 [โรงเรียนบ้านปางอ้า] - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
2021-11-16 [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)] - ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗ (วัดนาเดา) แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565
2021-11-16 [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)] - ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.๒๐๓/๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-12 [โรงเรียนบ้านปงแพ่ง] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (รายการงบปีเดียว) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-11-10 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
2021-11-02 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
2021-11-01 [โรงเรียนบ้านปงแพ่ง] - โรงเรียนบ้านปงแพ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ปีงบประมาณ 2565
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ 2563
2021-04-11 [โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด] - ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด รายการปริมาณงานและราคา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:32:29