สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

วันที่กิจกรรม : 2021-11-17

Responsive image

นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายอธิพัชร์ นิธิกิตติ์สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางโสภา สุภาสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้ไปเตรียมความพร้อมและจำลองสถานการณ์การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ให้กับเด็กหญิงนิภาพร  นันทกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเข้ารับการประเมินฯ ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ในการนี้ ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากผุู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง (โสภา ภาพ/ข่าว)


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-11-30 09:58:21