สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่กิจกรรม : 2021-11-22

Responsive image

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 เพื่อกำหนดเป้าหมายและจุดเน้น การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 264  ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่  จังหวัดลำพูน โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากร ดร.วิบูลย์  ทานุชิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ เขตตรวจราชการที่ 15 สพฐ.
 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-11-30 11:10:32