สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 24/2564

วันที่กิจกรรม : 2021-05-27

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติให้โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้ สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด สำหรับประกาศให้เปิดเรียนจะส่งตามไปภายหลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าชม

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-09-19 15:39:04