สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การถ่ายทอดสดออนไลน์การประชุมพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช... ระดับประถมศึกษา

วันที่กิจกรรม : 2022-04-29

Responsive image

วันที่ 29 เมษายน  2565  นางปาณิศา คมนัย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ร่วมประชุมการถ่ายทอดสดออนไลน์การประชุมการประชุมพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช... ระดับประถมศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-05-21 17:21:20