สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่กิจกรรม : 2022-05-09

Responsive image

นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ โดยมีเป้าหมายสอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดลำปางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ ห้องประชุมจอมปิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-05-21 16:53:32