สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ออนไลน์  (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.

วันที่กิจกรรม : 2021-06-23

Responsive image

 
วันที่  23  มิถุนายน 2564   เวลา 09.00 น.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒  เพื่อชี้แจงความเป็นมาแนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  / รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน /ระเบียบวิธีการการประเมิน ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง  และการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลคะแนน คะแนนและระดับผลการประเมิน ผลการประเมินตามเป้าหมาย รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ออนไลน์  (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม ๑  โดยมี นายวิทยา  สุดดี  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุม 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:24:23