สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ลำปาง 2 ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT  การประเมิน ITA Online  

วันที่กิจกรรม : 2021-06-23

 
วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖4   เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒  ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT การประเมิน ITA Online  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  โดยมี นายวิทยา  สุดดี  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม ๑  สพป.ลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:00:48