สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2กลุ่มนโยบายและแผนและคณะกรรมการฯ ออกติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่กิจกรรม : 2021-09-10

Responsive image

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2564  นายวิทยา  สุดดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ได้มอบหมายให้นางวัชรา  แสงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.ลำปาง เขต 2 ที่ 87/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน และให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)  ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  โดยโรงเรียนได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินงานโครงการ “คลินิกภาษาพัฒนาการอ่านการเขียน” เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้สูงขึ้น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะรายงานผลการดำเนินงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 09:47:01