สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาองค์กร

วันที่กิจกรรม : 2021-06-12

Responsive image

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 กลุ่มอำนวยการ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาองค์กร ได้แก่
1. งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2
2. งานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (KRS เดิม)
3. งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
4. งานการประเมินสถานะราชการ ระบบ 4.0 (PMQA 4.0)
5. แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงการคลัง เรื่องหลักการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ
ณ ห้อง ICT โดยมี นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุม


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:16:48