สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร

วันที่กิจกรรม : 2021-06-23

Responsive image

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพป.ลำปาง เขต 2 ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร อาทิเช่น งานมาตรฐานสำนักงานเขต, การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักงานเขต, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน และการประเมินสถานของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและวางแผน วิเคราะห์ การดำเนินการในการประเมิน ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 โดย นายวิทยา สุดดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุม กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 77 คน


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 09:45:30