สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

บุคลากรนายวิทยา สุดดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 08-6248-4443
อีเมล : witta3013@hotmail.com


นายเดชะ ธีระตระกูล

รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 09-6621-6766
อีเมล : dachadheeratragool@gmail.com

นายประพันธ์ รินพล

รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 08-7181-5665
อีเมล : peerin2@hotmail.com

นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร

รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 09-1078-9774
อีเมล : taweesak2010@gmail.com

นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ

รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 09-3137-0318
อีเมล : sombat.7043@gmail.com

กลุ่มกฎหมายและคดี


พิทักษ์ ธาระณะ

ผ.อ.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 08-8414-0443
อีเมล : pitaktharana@gmail.com


กลุ่มนโยบายและแผน


วัชรา แสงเจริญ

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 08-7358-2150
อีเมล : wsangcharoen409@gmail.com

นางดวงจันทร์ สลีวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0863752604
อีเมล : rammi.2.06.2560@gmail.com

นางเพียงใจ จันทิมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0869230694
อีเมล : paingjai2512@gmail.com

นางภิรญา ธีระวุฒิพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0935455147
อีเมล : phiraya.lpg2@gmail.com

นางสาวจิรดา เขื่อนสุวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0848089307
อีเมล : jirada111213@hotmail.com

นางสุปราณี อินต๊ะวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0898543715
อีเมล : nee_1968@hotmail.com

นายพงษ์พันธุ์ พรมพ้าว

เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0877897680
อีเมล : pongpan213@gmail.com


กลุ่มอำนวยการ


ชุลี ตันทา

ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 08-9701-7592
อีเมล : chuleetanta1961@gmail.com


กลุ่มนิเทศติดตาม


ปาณิศา คมนัย

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
โทรศัพท์ : 08-4370-6065
อีเมล : panisakom@gmail.com


หน่วยตรวจสอบภายใน


รุ่งเรือง ชูเจริญ

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 08-3869-8593
อีเมล : rungchu1964@gmail.com


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


รุ่งนภา สายสุธนาวิชญ์

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 09-3140-9776
อีเมล : ns49800489@hotmail.com


กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา


ผ่องศรี ง้าวกาเขียว

ผอ.กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-7182-1859
อีเมล : phongsri112@gmail.com


กลุ่มบริหารงานบุคคล


วันเพ็ญ วงศ์สถาน

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 08-1784-8073
อีเมล : pwanpen@windowslive.com

จารุณี สุระจินดา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 08-1289-9916
อีเมล : lp2jarunee@gmail.com

จุฑาพร หลีแก้วเครือ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 08-9262-9973
อีเมล : chuthaphorn.j@gmail.com

ศิรดา ไข่มุขเลิศฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 08-0676-8345
อีเมล : popy.sun912@gmail.com

ระเบียบ สุยะชัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-9853-2046
อีเมล : rabe1.ab@hotmail.com

นงเยาว์ กันทวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-1980-3681
อีเมล : yaoay1036@gmail.com

สุวลี สาคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-4700-6601
อีเมล : suwalee.sak@gmail.com

อัมพร ปัญญาเสริฐ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 09-8662-2088
อีเมล : -

พิชชาภา ชุมศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 09-8768-7836
อีเมล : nooypn@hotmail.com

ดวงใจ สิงห์สัน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 09-3269-8816
อีเมล : doungjai.singsun@gmail.com

นภกานต์ วงค์จันทร์แก้ว

พนักงานพิมพ์ดีด
โทรศัพท์ : 08-5720-8724
อีเมล : lookwanw@gmail.com


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าชม

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-09-19 15:48:06