สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

บุคลากรนายไพโรจน์ วิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 08-3152-6529
อีเมล : pairoj.wiset@gmail.com


นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ

รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 09-3137-0318
อีเมล : sombat.7043@gmail.com

นายชยพล ศรีประดิษฐ์

รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 0622871112
อีเมล : somponsri2525@gmail.com

นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร

รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 09-1078-9774
อีเมล : taweesak2010@gmail.com

กลุ่มกฎหมายและคดี


พิทักษ์ ธาระณะ

ผ.อ.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 08-8414-0443
อีเมล : pitaktharana@gmail.com


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว

ผอ.กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-7182-1859
อีเมล : phongsri112@gmail.com

นางโสภา สุภาสอน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 08-9264-4650
อีเมล : sosupasorn@gmail.com


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางรุ่งนภา สายสุธนาวิชญ์

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 09-3140-9776
อีเมล : ns49800489@hotmail.com


กลุ่มนิเทศติดตาม


นางปาณิศา คมนัย

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
โทรศัพท์ : 08-4370-6065
อีเมล : panisakom@gmail.com

่นางสาวพิลาวรรณ หอระดี

ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0979247878
อีเมล : po.pu@esdc.go.th

นางนารีรัตน์ วงศ์คำลือ

ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0844893881
อีเมล : nareeratwonkhamlue@esdc.go.th

นางรวิสรา บุญทาหอม

ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 084-3637521
อีเมล : rawisara@esdc.go.th

นายอธิพัชธ์ นิธิกิตต์สุขเกษม

ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 063-7969799
อีเมล : athiphat111@esdc.go.th

นายวรวัช ธรรมวงศ์

ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 087-1814187
อีเมล : worrawat@esdc.go.th

นายบงกช ใจกล้า

ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 081-0233362
อีเมล : bongkot@esdc.go.th

นายนพชัย สิทธิ

ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 084-8103095
อีเมล : noppachai_sitti@esdc.go.th

นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 094-6364259
อีเมล : pimnapa.054@gmail.com


กลุ่มนโยบายและแผน


นางวัชรา แสงเจริญ

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 08-7358-2150
อีเมล : wsangcharoen409@gmail.com

นางเพียงใจ จันทิมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0869230694
อีเมล : paingjai2512@gmail.com

นางภิรญา ธีระวุฒิพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0935455147
อีเมล : phiraya.lpg2@gmail.com

นางสาวจิรดา เขื่อนสุวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0848089307
อีเมล : jirada111213@hotmail.com

นางสุปราณี อินต๊ะวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0898543715
อีเมล : nee_1968@hotmail.com


หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวรุ่งเรือง ชูเจริญ

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 08-3869-8593
อีเมล : rungchu1964@gmail.com


กลุ่มบริหารงานบุคคล


จุฑาพร หลีแก้วเครือ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 08-9262-9973
อีเมล : chuthaphorn.j@gmail.com

จารุณี สุระจินดา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 08-1289-9916
อีเมล : lp2jarunee@gmail.com

ระเบียบ สุยะชัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-9853-2046
อีเมล : rabe1.ab@hotmail.com

นงเยาว์ กันทวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-1980-3681
อีเมล : yaoay1036@gmail.com

อัมพร ปัญญาเสริฐ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 09-8662-2088
อีเมล : -

พิชชาภา ชุมศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 09-8768-7836
อีเมล : nooypn@hotmail.com

นภกานต์ วงค์จันทร์แก้ว

พนักงานพิมพ์ดีด
โทรศัพท์ : 08-5720-8724
อีเมล : lookwanw@gmail.com


กลุ่มอำนวยการ


นางสาวภัสสิร์ญา แสงเมืองเปียง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 09-1858-6248
อีเมล : Phatsiya22@gmail.com

นางพรพนา ขันย่าเป้า

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-1386-6159
อีเมล : ponpana30@hotmail.com

นางนิภาภัทร ตาวงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-2891-0263
อีเมล : nipapat_pu@hotmail.com

นางปราณี สุขสันต์วิไล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 09-8749-9815
อีเมล : pranee_2828@hotmail.com

นางลัดดาวรรณ สุขจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 08-6186-2566
อีเมล : laddawan22090@gmail.com

นางรัตนาภรณ์ คำเป็ก

พนักงานธุรการ ระดับ 4
โทรศัพท์ : 08-1706-7656
อีเมล : tew126@gmail.com


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร


ศิรดา ไข่มุขเลิศฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ
โทรศัพท์ : 08-0676-8345
อีเมล : popy.sun912@gmail.com

สุวลี สาคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-4700-6601
อีเมล : suwalee.sak@gmail.com

ดวงใจ สิงห์สัน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 09-3269-8816
อีเมล : doungjai.singsun@gmail.com


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นางดวงจันทร์ สลีวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0863752604
อีเมล : rammi.2.06.2560@gmail.com

นายพงษ์พันธุ์ พรมพ้าว

เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0877897680
อีเมล : pongpan213@gmail.com


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:18:39