สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

บุคลากร


ผู้บริหารการศึกษา

...

นางสรัญญา บุดดา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 054 284791-2
อีเมล : nongbudda@gmail.com

...

นายพรชัย จันทะสาร

ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 054 284791-2
อีเมล : -

...

นายชยพล ศรีประดิษฐ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 054 284791-2
อีเมล : somponsri2525@gmail.com

...

นายประชา ไชยศรี

ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
โทรศัพท์ : 054 284791-2
อีเมล : -

กลุ่มกฎหมายและคดี

...

นายพิทักษ์ ธาระณะ

ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 0654724227
อีเมล : pitaktharana@gmail.com

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

...

นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว

ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 065-4722296
อีเมล : phongsri112@gmail.com

...

นางโสภา สุภาสอน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 065-4722296
อีเมล : sosupasorn@gmail.com

...

นางคณิศร อินปินตา

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 065-4722296
อีเมล : kanisorn738@gmail.com

...

นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-4722296
อีเมล : ppguztjung@gmail.com

...

นางสาววิมลวรรณ เมืองจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-4722296
อีเมล : meawcool@gmail.com

...

นางสาวสุวลี สาคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-4722296
อีเมล : suwalee.sa2@gmail.com

...

นางเทียมใจ เรือนสุข

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 065-4722296
อีเมล : tiamjai1968@gmail.com

...

นางสาวชนันยา วงศ์สมศักดิ์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ
โทรศัพท์ : 065-4722296
อีเมล : chanan1991@gmail.com

กลุ่มงานอำนวยการ

...

นางสาวภัสสิร์ญา แสงเมืองเปียง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 065-4722293
อีเมล : Phatsiya22@gmail.com

...

นางพรพนา ขันย่าเป้า

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-4722293
อีเมล : ponpana30@hotmail.com

...

นางนิภาภัทร ตาวงค์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-4722293
อีเมล : nipapat_pu@hotmail.com

...

นางปราณี สุขสันต์วิไล

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-4722293
อีเมล : pranee_2828@hotmail.com

...

นางสาวกุหลาบ วิญญา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 065-4722293
อีเมล : amnuaykan@lpg2.go.th

...

นางรัตนาภรณ์ คำเป็ก

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ 4
โทรศัพท์ : 065-4722293
อีเมล : tew126@gmail.com

...

นางสาววาลินี จำป๋า

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 065-4722293
อีเมล : Walinee@hotmail.com

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

...

นางสาวพิลาวรรณ หอระดี

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 09-7924-7878
อีเมล : po.pu@esdc.go.th

...

นายภูเบศ ไชยเสน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
โทรศัพท์ : -
อีเมล : itec@lpg2.go.th

กลุ่มนโยบายและแผน

...

นางดวงจันทร์ สลีวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 054-284791-2 ต่อ 102
อีเมล : lampang2lpg@gmail.com

...

นางเพียงใจ จันทิมา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 054-284791-2 ต่อ 102
อีเมล : lampang2lpg@gmail.com

...

นางสุปราณี อินต๊ะวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 054-284791-2 ต่อ 102
อีเมล : lampang2lpg@gmail.com

...

นางสาวจิรดา เขื่อนสุวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 054-284791-2 ต่อ 102
อีเมล : lampang2lpg@gmail.com

...

นางสาวทัศนีย์ สร้อยแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 065-4722-298
อีเมล : tassanee.sk@gmail.com

...

นายพิจารณา จันทะสาร

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

...

นางสาวดวงใจ สิงห์สัน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 065-4722-294
อีเมล : -

กลุ่มบริหารงานบุคคล

...

นางสาวจารุณี สุระจินดา

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 08-1289-9916
อีเมล : lp2jarunee@gmail.com

...

นางระเบียบ สุยะชัย

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-9853-2046
อีเมล : rabe1.ab@hotmail.com

...

นางพิชชาภา ชุมศรี

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 09-8768-7836
อีเมล : nooypn@hotmail.com

...

นางสาวปิยธิดา แผ่นคำ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-4722-294
อีเมล : iipanlchanii@gmail.com

...

นางสาวกานต์ภิชชา ธรรมกุล

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 065-4722-294
อีเมล : kanpitchcha.hr.lp2@gmail.com

...

นางสาวเสาวรีย์ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 065-4722-294
อีเมล : anaun1393@gmail.com

...

นางสาวชนิตา จันทะศิลา

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 065-4722-294
อีเมล : -

...

นางสาววรากาญจน์ สุนันต๊ะ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 065-4722-294
อีเมล : Noinah04@gmail.com

...

นางสาวมนีรัตน์ สุขมอย

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
โทรศัพท์ : 065-4722-294
อีเมล : mlmew13523@gmail.com

กลุ่มนิเทศติดตาม

...

นายบงกช ใจกล้า

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-1023-3362
อีเมล : bongkot@esdc.go.th

...

นางปาณิศา คมนัย

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 08-4370-6065
อีเมล : panisakom@gmail.com

...

นางจันทนา ปวงทุเลา

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0646291989
อีเมล : antana_furniture@hotmail.co.th

...

นางดารุณี ชนะกาญจน์

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0909698269
อีเมล : bewchada02@gmail.com

...

นางศุภัคภางค์ มุงเมือง

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0861820629
อีเมล : supukpang025@gmail.com

...

นางสาวพิลาวรรณ หอระดี

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 09-7924-7878
อีเมล : po.pu@esdc.go.th

...

นายวรวัช ธรรมวงศ์

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 08-7181-4187
อีเมล : worrawat@esdc.go.th

...

นางเพลินพิศ อิทธิผล

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0641415493
อีเมล : meephumeephu2550@gmail.com

...

นายนพชัย สิทธิ

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-4810-3095
อีเมล : noppachai_sitti@esdc.go.th

...

นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 09-4636-4259
อีเมล : pimnapa.054@gmail.com

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

...

นางรุ่งนภา สายสุธนาวิชญ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 09-3140-9776
อีเมล : ns49800489@hotmail.com

...

นางสาวสุมาลี หวังรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 08-1288-4095
อีเมล : rungroad1196@gmail.com

...

นางชื่นใจ สอนสมบูรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
โทรศัพท์ : 09-4954-1978
อีเมล : sonsomboon@hotmail.com

...

นางสาววิสา อินทร์คง

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-9077-4763
อีเมล : sangwung@hotmail.com

...

นางสาวพรศิลป์ กันแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 054284812
อีเมล : w_pueng@hotmail.com

...

นางสาววารุณี เตชะนา

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 09-5798-3691
อีเมล : p_uy_pam@hotmail.com

...

นางสาวกนกพร จันทร์โอภาส

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085-5399322
อีเมล : feringmnf@gmail.com

...

นางสาวภาณุมาศ ใจกันทะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 054284812
อีเมล : Phanumas.ch@hotmail.com

หน่วยตรวจสอบภายใน

...

นางสาวรุ่งเรือง ชูเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0830216793
อีเมล : rungchu1964@gmail.com

...

นางรุ่งทิวา แก้วพรมงาม

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 08-9556-9852
อีเมล : rungtiva9852@gmail.com

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

...

นางนงเยาว์ กันทวงศ์

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-1980-3681
อีเมล : yaoay1036@gmail.com

...

นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0820261191
อีเมล : korn0299@gmail.com