โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

บุคลากร


ผู้บริหาร

...

นายพายัพ จอมคำ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
โทรศัพท์ : 0895584567
อีเมล : phayapchom@gmail.com

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

...

นายณัฐวุฒิ แสนปินตา

ตำแหน่ง : ครู
โทรศัพท์ : 0618489103
อีเมล : natthawut36467@gmail.com

กลุ่มสาระภาษาไทย

...

นางจุรีย์พร แก้วจันทร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0813660772
อีเมล : jureepornkook@gmail.com

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

นางสาวธิดาลักษ์ กล่อมกล่ำนุ่ม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 087709846
อีเมล : thidalak.sey@gmail.com

...

นายธนพล สติแน่

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0623466119
อีเมล : Paplampang@gmail.com

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

...

นางอุษณีย์ ยี่ยวน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0807614933
อีเมล : krukoi_ussanee@hotmail.com

...

นายสมโภชน์ ค้างคีรี

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0961044298
อีเมล : sompot.0202@gmail.com

กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย

...

นางสาวเสาวลักษ์ อินน้อง

ตำแหน่ง : ครู
โทรศัพท์ : 0932209721
อีเมล : lovelysaowaluck@gmail.com

...

นางสาวกันทอน จันทสุภา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0871743756
อีเมล : gunton2521@gmail.com

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

...

นางสาวนนิชา ทาวิลูน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0988726216
อีเมล : nanicha314@gmail.com

กลุ่มสาระศิลป ดนตรีและนาฏศิลป์

...

นางสาวสุชานาถ ทองสุก

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0810345123
อีเมล : suchajane1007@gmail.com

ธุรการ

...

นางสาวชีวาพร ทาริยะ

ตำแหน่ง : ธุรการ
โทรศัพท์ : 0986343638
อีเมล : enisungja@gmail.com

นักการภารโรง

...

นายเสน่ห์ ปิกก่ำ

ตำแหน่ง : นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 0857125300
อีเมล : -