โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

บุคลากร


ฝ่ายบริหารวิชาการ

...

นางสาวดวงพร ปวงมาลา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 093-1361273
อีเมล : duangmala.p2527@gmail.com

...

นางสาววรรณภา วงศ์แก้ว

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 093-2787934
อีเมล : Wannapa.miew11@gmail.com

...

นางอุไรวรรณ จอมฟอง

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
โทรศัพท์ : 093-2765002
อีเมล : uraiwunjomfong@gmail.com

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

...

นางสาวปภาดา หน่อใหม่

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 097-9600529
อีเมล : namklong0326@gmail.com

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

...

นางสาวกมลวรรณ สายปินตา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 094-7094733
อีเมล : taikamonwan22@gmail.com

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

...

นางสาวประนิกร จิตตรง

ตำแหน่ง : ครู
โทรศัพท์ : 097-1711241
อีเมล : gdnds@hotmail.co.th

...

นายนิรันดร สวัสสุทธินนท์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 097-9704517
อีเมล : nirundon2532ft@gmail.com

...

นางสาวเสาวนีย์ บุญเกิด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 0810219856
อีเมล : Saowanee.porto@gmail.com

ฝ่ายอำนวยการ

...

นายมนัส ถามูล

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่ทาน
โทรศัพท์ : 088-5479025
อีเมล : Manasthamoon@Gmail.com