สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

โครงสร้าง


คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)