สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม