สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน