สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ใสภายในหน่วยงาน