สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน

วันที่ : 2565-07-22


ที่อยู่เว็บไซต์ที่จัดสรรให้กับโรงเรียน

รหัสโรงเรียนที่อยู่เว็บไซต์
52020005   https://tp.lpg2.go.th
52020006 https://ssm.lpg2.go.th
52020007 https://jp.lpg2.go.th
52020008 https://sw.lpg2.go.th
52020011 https://bnks.lpg2.go.th
52020012 https://skt.lpg2.go.th
52020014 https://hpd.lpg2.go.th
52020016 https://nks.lpg2.go.th
52020019 https://lpl.lpg2.go.th
52020024 https://ml.lpg2.go.th
52020025 https://wp.lpg2.go.th
52020026 https://bsk.lpg2.go.th
52020028 https://sws.lpg2.go.th
52020030 https://dts.lpg2.go.th
52020031 https://tks.lpg2.go.th
52020042 https://wsl.lpg2.go.th
52020044 https://bm.lpg2.go.th
52020045 https://mk.lpg2.go.th
52020046 https://abs.lpg2.go.th
52020047 https://bk.lpg2.go.th
52020048 https://pnr.lpg2.go.th
52020049 https://tt.lpg2.go.th
52020051 https://slk.lpg2.go.th
52020052 https://ly.lpg2.go.th
52020055 https://pp.lpg2.go.th
52020063 https://ssw.lpg2.go.th
52020064 https://smt.lpg2.go.th
52020065 https://tr47.lpg2.go.th
52020068 https://bts.lpg2.go.th
52020069 https://hwh.lpg2.go.th
52020070 https://pt.lpg2.go.th
52020073 https://hkws.lpg2.go.th
52020077 https://nb.lpg2.go.th
52020079 https://nrw.lpg2.go.th
52020083 https://bmts.lpg2.go.th
52020086 https://tps.lpg2.go.th
52020087 https://tmk.lpg2.go.th
52020088 https://pkw.lpg2.go.th
52020089 https://hn.lpg2.go.th
52020090 https://mw.lpg2.go.th
52020091 https://knt.lpg2.go.th
52020093 https://sph.lpg2.go.th
52020094 https://nd.lpg2.go.th
52020095 https://mc.lpg2.go.th
52020096 https://mws.mws.go.th
52020097 https://btc.lpg2.go.th
52020098 https://ulr.lpg2.go.th
52020099 https://bws.lpg2.go.th
52020100 https://abts.lpg2.go.th
52020102 https://bl.lpg2.go.th
52020103 https://dc.lpg2.go.th
52020105 https://sl.lpg2.go.th
52020106 https://slw.lpg2.go.th
52020107 https://pa.lpg2.go.th
52020108 https://tk.lpg2.go.th
52020109 https://mpw.lpg2.go.th
52020110 https://btw.lpg2.go.th
52020112 https://ppw.lpg2.go.th
52020113 https://mts.lpg2.go.th
52020114 https://mcw.lpg2.go.th
52020116 https://mp.lpg2.go.th
52020118 https://ttw.lpg2.go.th
52020121 https://hkn.lpg2.go.th
52020122 https://abmp.lpg2.go.th
52020123 https://mpb.lpg2.go.th
52020124 https://mcrl.lpg2.go.th
52020127 https://nbs.lpg2.go.th
52020130 https://bnk.lpg2.go.th
52020131 https://amt.lpg2.go.th
52020134 https://bls.lpg2.go.th
52020135 https://npk.lpg2.go.th
52020140 https://hh.lpg2.go.th
52020141 https://ttws.lpg2.go.th
52020143 https://mkw.lpg2.go.th
52020147 https://bbs.lpg2.go.th
52020151 https://pts.lpg2.go.th
52020152 https://nk.lpg2.go.th
52020153 https://bmt.lpg2.go.th
52020154 https://th.lpg2.go.th
52020155 https://nt.lpg2.go.th
52020160 https://nds.lpg2.go.th
52020163 https://bow.lpg2.go.th
52020165 https://mt.lpg2.go.th
52020169 https://hkw.lpg2.go.th
52020172 https://bs.lpg2.go.th
52020174 https://pm.lpg2.go.th
52020176 https://ny.lpg2.go.th
52020180 https://tm.lpg2.go.th
52020182 https://ctms.lpg2.go.th
52020186 https://anbsp.lpg2.go.th
52020188 https://bt.lpg2.go.th
52020191 https://cjw.lpg2.go.th
52020192 https://bd.lpg2.go.th
52020193 https://sm.lpg2.go.th
52020194 https://nl.lpg2.go.th
52080082 https://mtw.lpg2.go.th/