สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการติดตามการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ : 2565-08-03


วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
           นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และการติดตามการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 
ร่วมกับข้าราชการ และลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 2 ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2