สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ : 2565-09-20


วันที่ 20 กันยายน 2565
       นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site 100 % เน้นมาตรการด้านความปลอดภัย 6+6+7 อย่างเคร่งครัด