สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

โครงการจัดอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ (จัดพวงหรีดพัดลม)

วันที่ : 2565-11-22


ดร.สรัญญา  บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย  จันทะสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์ (จัดพวงหรีดพัดลม) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนที่ภาคใต้ ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ