สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

วันที่ : 23 ม.ค. 2566


วันที่ 23 มกราคม 2566  
        นางสรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
เป็นประธานในพิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
การประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการทำบันทึกข้อตกลง 3 คณะ ได้แก่ 
คณะที่ 1 : พิธีลงนาม ระหว่าง ผอ.สพป. ลำปาง เขต 2 กับ รองผอ.สพป. ลำปาง เขต 2
คณะที่ 2 : พิธีลงนาม ระหว่าง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กับ ผอ.กลุ่มฯ /หน่วย ซึ่งเป็นตัวแทนของ ข้าราชการและบุคลากรของ สพป. ลำปาง เขต 2 
และ คณะที่ 3 : พิธีลงนาม ระหว่าง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2