สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ : 23 ม.ค. 2566


วันที่ 23 มกราคม 2566
        นางสรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ. สพป. ลำปาง เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2