สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อไมโครเลิร์นนิงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์

วันที่ : 24 ม.ค. 2566


วันที่ 24 มกราคม 2566
        นางสรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อไมโครเลิร์นนิงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับ ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนายพลากร สายยืด ครูโรงเรียนบ้านแป้น โดยส่งสัญญาณการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมแม่วัง สพป.ลำปาง เขต 2