สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

เผยแพร่ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2566 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา / ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

วันที่ : 26 ม.ค. 2566