สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

เผยแพร่ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 ของโรงเรียนบ้านสามขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ : 20 ก.พ. 2566