สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ : 17 มี.ค. 2566


วันที่ 17 มีนาคม 2566
        นายพรชัย จันทะสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ณ ห้องประชุมแม่วัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2