สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ : 17 มี.ค. 2566


วันที่ 17 มีนาคม 2566
        ดร. สรัญญา บุดดา ผอ. สพป. ลำปาง เขต 2 มอบหมายให้ นายชยพล ศรีประดิษฐ์ รอง ผอ. สพป. ลำปาง เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนและการประเมินผลพัฒนางานตามข้อตกลง PA ครั้งที่ 1 ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนากวาง โรงเรียนบ้านฮ่องห้าโรงเรียนบ้านนาคต โรงเรียนบ้านบอม และ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา