สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

เผยแพร่ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 6/2566 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 ของโรงเรียนบ้านท่าเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ : 22 มี.ค. 2566