สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ โดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

วันที่ : 1 พ.ค. 2566