สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อำเภอเถิน จังหวัดลปาง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 26 พ.ค. 2566


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

       ดร.สรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย นายประชา ไชยศรี รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นางสุวิดา เนาว์แสง ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และ นายบงกช ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.เถิน จ.ลำปาง โดยได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาและคุณภาพด้านการศึกษา พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

       ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูในการดำเนินการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง