สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประเมินผลสัมฤทธิผลงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะเวลา 1 ปี

วันที่ : 6 ต.ค. 2566