สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ : 9 พ.ย. 2566


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 

            นางสรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ,นายพรชัย จันทะสาร ,นายชยพล ศรีประดิษฐ์ พร้อมด้วยนายประชา ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกันสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2