สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

คณะผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566

วันที่ : 16 พ.ย. 2566


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 

                นางสรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นายชยพล ศรีประดิษฐ์ พร้อมด้วยนายประชา ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมแจ้งแนวทางการบริหาร งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน