สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566

วันที่ : 17 พ.ย. 2566


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 

               นางสรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นายชยพล ศรีประดิษฐ์ พร้อมด้วยนายประชา ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ด้วยปีพุทธศักราช 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวาย ณ วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.39 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป