สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 1 พ.ค. 2566