สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นและเปลี่ยนตลับหมึก ปีงบประมาณ 2565

วันที่ : 10 ส.ค. 2565