สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 2565-11-21


วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2565

คณะครูโรงเรียนศาลาวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่