สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เป็นรูปแบบ On-hand

วันที่ : 2564-12-05