สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ปีงบประมาณ 2565

วันที่ : 2564-11-01


โรงเรียนบ้านปงแพ่ง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ปีงบประมาณ 2565