สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (รายการงบปีเดียว) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ : 10 พ.ย. 2565