สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ : 2564-11-18


         โรงเรียนบ้านป่าตาล มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางจ้าง เป็นเงิน 250,000 บาท
รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางดังแนบมาด้วยนี้
         โรงเรียนบ้านป่าตาล มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางจ้าง เป็นเงิน 250,000 บาท
รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางดังแนบมาด้วยนี้