สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

อบรมการลดอุบัติเหตุทางถนน จากการขับขี่ปลอดภัย โดยหจก.เถินธวัชยนต์ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

วันที่ : 2565-08-03


วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จากการขับขี่ปลอดภัย โดยหจก.เถินธวัชยนต์ บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จำกัด สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนห้วยแก้ววิทยาวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จากการขับขี่ปลอดภัย โดยหจก.เถินธวัชยนต์ บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จำกัด สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา