สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับร่าง งานก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 15 ธ.ค. 2565